Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Logo Mannetje
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep
  of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
  gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
  stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
  toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af
  te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter
  beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van
  zijn herroepingsrecht.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
  de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
  diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
  wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
  dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
  ondernemer.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Limbo International met handelsnaam Logo Mannetje
  Nijebuorren 6
  9041 CM Bertlsum
  Telefoon: 06 – 38878645 bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 op werkdagen
  E-mailadres: niels@limbointernational.nl
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
  o Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen
  tussen ondernemer en consument.
  o Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
  in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
  toegezonden.
  o Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
  van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
  van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
  toegezonden.
  o Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productof dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
  het meest gunstig is.
  o Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
  moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
  overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
  bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de
  strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  o Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
  beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  o Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van
  onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
  voorwaarden.
  Artikel 4 – Het aanbod
  o Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  o Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en
  aan te passen.
  o Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
  weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  o Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen
  geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  o Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
  kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  o Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  o de eventuele kosten van verzending;
  o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
  daarvoor nodig zijn;
  o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
  ondernemer de prijs garandeert;
  o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
  andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
  communicatiemiddel;
  o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
  wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 11. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
  hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
  indien gewenst herstellen;
 12. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
  worden gesloten;
 13. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
  waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  en
 14. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
  duurtransactie.
  Artikel 5 – De overeenkomst
 15. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
  het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
  aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 16. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
  aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
  de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 17. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien
  de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 18. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
  de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 19. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
  meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
  uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
  van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
  duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 20. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
  toepassing op de eerste levering.
 21. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij levering van diensten:
  o Wij leveren uitsluitend maatwerk wat niet onder het herroepingsrecht valt. Toch is
  er een uitweg: na de eerste feedbackronde Als er bij de eerste ontwerp aanlevering
  totaal niets zit dat ook maar enigszins op uw wensen aansluit dan is daar de
  mogelijkheid om kosteloos afscheid van elkaar te nemen. U krijgt het volledige
  bedrag terug als u geen toekomst meer ziet in de samenwerking. Dit is onze no cure
  no pay regeling. Op het moment dat u wel besluit feedback te geven gaan wij er van
  uit dat u vertrouwen heeft in onze kwaliteiten en is er dus geen no-cure no-pay
  regeling meer.
  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
  NVT
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
  o De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
  producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht
  geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het
  sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  o Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
  de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
  de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
  verzegeling heeft verbroken.
  h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
  verbroken.
  o Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
  een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
  begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.
  Artikel 9 – De prijs
 22. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
  gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 23. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan
  de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 24. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
  bepalingen.
 25. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
  van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 26. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 27. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van
  druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten
  is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
 28. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is
  voor ander dan normaal gebruik.
 29. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
  aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 30. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na
  levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de
  producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 31. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
  fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de
  uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
  consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de
  toepassing van de producten.
 32. De garantie geldt niet indien:
  o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
  door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
  de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
  overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
  toegepaste materialen.
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
 33. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 34. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
  heeft gemaakt.
 35. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
  bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
  dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
  leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
  niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
  hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
  ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 36. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
  consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
  consument geen recht op schadevergoeding.
 37. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het
  bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
  dagen na ontbinding, terugbetalen.
 38. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
  ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
  Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat
  een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
  herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 39. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
  ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Artikel 12 – Betaling
 40. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van
  de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het
  verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging
  van de overeenkomst heeft ontvangen.
 41. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 42. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
  redelijke kosten in rekening te brengen.
  Artikel 13 – Klachtenregeling
 43. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 44. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig
  en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument
  de gebreken heeft geconstateerd.
 45. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
  termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
  wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 46. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
  geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 47. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij
  klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument
  zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis
  bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de
  consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline
  (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en
  zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het
  voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden
  die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
  Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
  (https://ec.europa.eu/odr).
 48. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
  ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 49. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
  ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of
  repareren.
  Artikel 14 – Geschillen
 50. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 51. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
  mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
  vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.